Professor Ahmet ALTIN

Doç. Dr. Ahmet ALTIN

CONTACT

Address

BEU Engineering Faculty Dept. of Environmental Eng. 67100 - Zonguldak-TURKEY

Phone +90 372 257 4010 / 1291 - +90 372 257 2934
Fax +90 372 257 4023
E-mail a.altin.16 [at] gmail.com - aaltin [at] karaelmas.edu.tr

EDUCATION

BSc Cumhuriyet University - Environmental Engineering Dept. - 1994
MSc Cumhuriyet University - Environmental Engineering Dept. - 1997
PhD Cumhuriyet University - Environmental Engineering Dept. - 2002

EXPERIENCES

1994 - 2004 Research Assistant - Cumhuriyet University, Environmental Eng. Dept.
2005 - 2009 Assistant Professor - Z. Karaelmas University, Environmental Eng. Dept.
2009 - 2014 Associate Professor - Bülent Ecevit University, Environmental Eng. Dept.
2014 Professor - Bülent Ecevit University, Environmental Eng. Dept.

RESEARCH AREAS

Water and wastewater treatment, Electrochemical treatment, Soil and groundwater pollution, Liquid membrane systems, Environmental costs analysess

PUBLICATIONS

International Articles
 1. Altin, A., Altin, S., Degirmenci, M., "Characteristic and Treatability of Hospital (Medical) Wastewaters", Fresenius Environmental Bulletin, 12(9), 1098-1108 (2003).
 2. Karagozoglu, B., Altin, A., Degirmenci, M., "Flowrate and Pollution Characteristics of Domestic Wastewater", International Journal of Environment and Pollution, 19(2), 259-270 (2003).
 3. Altin, S., Altin, A., Elevli, B., Cerit, O., "Determination of Hospital Waste Composition and Disposal Method: A Case Study", Polish Journal of Environmental Studies, 12(2), 251-255 (2003).
 4. Altin, A., Altin, S., Atmaca, E., Degirmenci, M., "Lead (II) Removal from Natural Sandy Soils By Enhanced Electrokinetic Remediation", Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 73(3), 551-560 (2004).
 5. Atmaca, E., Peker, I., Altin, A., "Industrial Noise and its Effect on Human Beings", Polish Journal of Environmental Studies, 14(6), 721-726 (2005).
 6. Altin, A., Altin, S., Elevli, B., Degirmenci, M., Ozturk, A.K., "The Effect of BOD5 and Flowrate of Activated Sludge Systems on Investment and Energy Costs", International Journal of Environment and Pollution, 23(4), 425-437 (2005).
 7. Altin, A., Degirmenci, M., "Lead (II) Removal from the Natural Soils by Enhanced Electrokinetic Remediation", Science of the Total Environment, 337(1-3), 1-10 (2005).
 8. Altin, S., Demircioglu, N., Peker, I., Altin, A., "Effects of Acceptor Phase and Donor Phase Properties on Sodium Ions Transport from Aqueous Solutions Using Liquid Membrane Systems", Colloids and Surfaces A - Physicochemical and Engineering Aspects, 306(1-3), 14-21 (2007).
 9. Altin, A., "An Alternative Type of Photoelectro-Fenton Process for the Treatment of Landfill Leachate", Separation and Purification Technology, 61(3), 391-397 (2008).
 10. Altin, A., Özölçer, İ.Ö., Yildirim, Y., "Water Pollution In The Southern Coastal Region of The Black Sea", Fresenius Environmental Bulletin, 18(11a),2170-2180 (2009).
 11. Altin, A., Bakir, F., Özölçer, İ.H., "The Evaluation of Kurtboğazı Dam (Ankara, Turkey) from Hydro-Geochemical and Environmental Aspects", Water Resources Management, 24(4), 747-759 (2010).
 12. Altin S., Yildirim Y., Altin A., Transport of silver ions through a flat-sheet supported liquid membrane, Hydrometallurgy, 103 (1-4), 144-149 (2010)
 13. Elif Alaydin, Gulcin Demirel, Sureyya Altin, Ahmet Altin, ( 2014 ),"Environmental Knowledge of Primary School Students: Zonguldak (Turkey) Example", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 1150 - 1155
International Proceedings
 1. Altin, A., Degirmenci, M., (2006), "Removal of Lead (II) from Kaolinite of Çanakkale (Turkey) by Using Electrokinetic Remediation Technology", IV. International Conference:Interfaces Against Pollution, June 4-7, p. 98, Granada, Spain. (Summary)
 2. Altin, A., Atmaca, E., Altin, S., (2006), "Effects of pH and H2O2 Concentrations on Treatment of Leachate by Using Electro-Fenton Method", IV. International Conference:Interfaces Against Pollution, June 4-7, p. 186, Granada, Spain. (Summary)
 3. Altin, A., Atmaca, E., Altin, S. , Evren V., (2007), "Comparative Cost Analysis of the Electro-Fenton and the Photoelectro-Fenton Processes", Book of Abstracts 6th Symposium on Electrokinetic Remediation, June 12-15, 49-50, Vigo, Spain. (Summary)
 4. Altin, A., Degirmenci, M., (2007), "An Anhanced Electrokinetic Remediation for Lead Removal from Soils Polluted from a Zinc Production Plant", Book of Abstracts 6th Symposium on Electrokinetic Remediation, June 12-15, 145-146, Vigo, Spain. (Summary)
 5. Yılmaz, G., Altın, A. , Yıldırım, Y. , Özölçer, İ.H., (2007), "Surface Water Pollution in West Black Sea Costal Region: A Case Study in Zonguldak City and Province (Turkey)", Proc. 2nd International Conference on Water and Environment, January 30-31, 437-442, Blida, Algeria. (Full Text)
 6. Yildirim, Y., Altin, S., Altin, A., (2008), "Transport of Silver Ion Through Supparted Liquid Membrane Using DC18C6 Ligand as Carrier in Toluene", Book of Abstracts 9th European Meeting on Environmental Chemistry, December 3-6, p. 59, Girona, Spain. (Summary)
 7. Akyuz, M., Ata , S., Cabuk , H., Yildirim, Y., Altin, A., Altin, S., (2008), "Determination of Particle-Associated Nitrosamines in the Atmospheric Environment of Zonguldak", Turkey, Book of Abstracts 9th European Meeting on Environmental Chemistry, December 3-6, p. 46, Girona, Spain. (Summary)
 8. Elif Alaydin, Gulcin Demirel, Sureyya Altin, Ahmet ALTIN,  4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Environmental Knowledge of Primary School Students: Zonguldak (Turkey) Example, October 27-29, 2013, Barcelona, Spain
National Articles
 1. Değirmenci, M., Altin, A., "Cumhuriyet Üniversitesi Atıksu Arıtma Tesisinin Ölçülmüş Atıksu Parametrelerine Göre İncelenmesi", Hacettepe Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 1(3), 21-41 (1996).
 2. Altın, A., Değirmenci, M., Altın, S., "Sivas Kentinde Bulunan Hastane Atıksularının Miktar ve Özelliklerinin Belirlenmesi", DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(2), 33-47 (1999).
 3. Değirmenci, M., Altın, A., Altın, S., "Atıksu Miktarı ve BOİ5 Kirlilik Yükünün Biyolojik Arıtma Sistemi Maliyetlerine Olan Etkilerinin İncelenmesi", DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 2(4), 1-14 (2000).
 4. Sarıoğlu, M., Karakuş, C.B., Altın, A., "Tek Çamurlu Aktif Çamur Sistemlerinin C-N-P Giderim Performansının Belirlenmesi", Katı Atık ve Çevre Dergisi, Ocak 2001, 1-7 (2001).
 5. Altın, S., Altın, A., Cerit, O., "Hastane Katı Atıklarının Özellikleri ve Bertaraf Sistemleri: Sivas Örneği", Katı Atık ve Çevre Dergisi, Ocak 2001, 8-12 (2001).
 6. Altın, A., Altın, S., "Yeraltısuyu Kirliliği ve Koruma Alanlarının Belirlenmesinde Vadoz Zonun (Doygun Olmayan Zon) Önemi", Katı Atık ve Çevre Dergisi, Temmuz 2001, 2-11 (2001).
 7. Altın, A., Değirmenci, M., "Çanakkale Kaolininden Elektrokinetik Arıtım Yöntemi  ile Kurşun (II) Giderimi", Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi-Seri A-Yerbilimleri, 19(2), 99-104 (2002).
 8. Altın,A., Altın,S., Demirel, G., Alaydın, E. Uluslararası Finans Kuruluşlarınca Desteklenen Projelerde Çevre Yönetim Planı (ÇYP) ve Katı Atıklar, Katı Atık ve Çevre Dergisi, Ocak 2012, 85-11.
National Proceedings
 1. Altın, A., Değirmenci, M., (1996), "Hastane Atıksularının Koagülasyon ve Flokülasyon Yöntemiyle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi", I. Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Sempozyumu, 24-26 Haziran, 143-153, Bursa. (Full Text)
 2. Karagözoğlu, B., Altın, A., Sarıoğlu, M., (1998), "Sivas Kentindeki Çeşitli Endüstri Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Özelliklerinin ve Koagülasyon ve Flokülasyon Yöntemi İle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi", Kayseri I. Atıksu Sempozyumu, 22-24 Haziran, 424-428, Kayseri. (Full Text)
 3. Altın, A., Değirmenci, M., Altın, S., (1998), "Hastane Atıksularının Arıtılması", Kayseri I. Atıksu Sempozyumu, 22-24 Haziran, 262-268, Kayseri. (Full Text)
 4. Karagözoğlu, B., Altın, A., Altın, S., (1998), "Sularda Bulunan Nitrat'ın Kaynakları ve İnsan Sağlığına Etkileri ve Arıtma Yöntemleri", Kayseri I. Atıksu Sempozyumu, 22-24 Haziran, 50-57, Kayseri. (Full Text)
 5. Değirmenci, M., Altın, A., (2001), "Mersin-Erdemli Arası Sahil Bölgesinde Yeraltısularında Tuzlanma Sorununun İncelenmesi", I. Çevre ve Jeoloji Sempozyumu, 21-23 Mart, 173-185, İzmir. (Full Text)
 6. Altın, A., (2004), "Yeraltısuyu ve Toprak Kirliliği Arıtımında Kullanılan Yöntemler", I. Ulusal Çevre Kongresi, 13-15 Ekim, 173-182, Sivas. (Full Text)
 7. Değirmenci, M., Alay, S., Altın, A., (2004), "Cumhuriyet Üniversitesi Atıksularının Genel Özellikleri ve Arıtma Tesisinin Genel Durumu", I. Ulusal Çevre Kongresi, 13-15 Ekim, 497-505, Sivas. (Full Text)
 8. Değirmenci, M., Altın, A., Atmaca, E., (2006), "Kayseri Kenti İçme Suyu Havzasının Mevcut Durumunun Su Kullanımı Açısından İrdelenmesi", 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 20-24 Mart, 1-2, Ankara.  (Summary)
 9. Yılmaz, G., Aksoy, B., Altın, A., Yıldırım, Y., Özölçer, İ.H,, (2007), "Batı Karadeniz Kıyı Bölgelerinde Su Kirliliği: Zonguldak Örneği", Mersin Üniversitesi Ulusal Çevre Sempozyumu, Bildiri Summaryleri, 18-21 Nisan, 145, Mersin. (Summary)
 10. Altın, A., Yıldırım, Ö., (2008), "Kraft Kağıt Endüstrisi Atıksularının Elektro-Fenton Yöntemiyle Arıtılabilirliği", Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli-2008, 14-17 Mayıs,  Bildiriler Kitabı, 971-979, Kocaeli. (Full Text)
 11. Altın, A., Bakır, F., (2008), "Kurtboğazı Baraj Gölü'nü (Ankara) Besleyen Yüzey Sularının Hidro-Jeokimyasal ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi", Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli-2008, 14-17 Mayıs,  Bildiriler Kitabı, 1189-1198, Kocaeli. (Full Text)
 12. Altın, S., Altın, A. Yıldırım, Y., (2008), "Ağır Metal Gideriminde Destekli Sıvı Membran Sistemleri", Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli-2008, 14-17 Mayıs 2008, 1321-1327, Kocaeli. (Full Text)
 13. Altın A., Değirmenci, M., (2009), "Çinko Üretim Tesisi Atıkları İle Kirlenmiş Topraklardan Elektrokinetik Yöntem İle Kurşun Giderimi", Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 27-29 Mayıs 2009, Bildiriler Kitabı, 478-485, Eskişehir. (Full Text)
 14. Altın, S., Atmaca, E., Altın, A., (2009), "Sızıntı Sularının UV/H2O2, Elektro-Koagülasyon, Elektro-Fenton ve Fotoelektro-Fenton Yöntemleriyle Arıtılabilirliği", Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 27-29 Mayıs 2009, Bildiriler Kitabı, 564-571, Eskişehir. (Full Text)
 15. Yıldırım, Y., Altın, A., Özölçer, İ.H. ve Çapar, Ö.F., "Çatalağzı Enerji Havzası'nda Enerji Üretiminden Kaynaklanan Kirleticiler ve Karadeniz'e Etkileri", Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, Trabzon, 2010.
 16. Altın,A.,   Altın,S.,  Demirel, G., Alaydın, E.   Uluslararası Finans Kuruluşlarınca Desteklenen Projelerde Çevre Yönetim  Planı  (ÇYP) ve Katı Atıklar, Ulusal KAtı Atık Yönetimi Kongresi, 2011 Girne.
 17. Alaydın, E., Altın,A., Demirel, G., Altın,S. İlköğretim Öğrencilerinin Atık İndirgeme, Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım (3R) Bilgi ve Eğitiminin Değerlendirilmesi; Zonguldak Örneği, 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 2012 Antalya.
 18. Altın,S., Alaydın, E., Altın,A., Demirel, G. Zonguldak İlinde Düzensiz Depolamadan Düzenli Depolamaya Geçiş Sürecinin Değerlendirilmesi, 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 2012 Antalya.

PROJECTS

 1. Sivas Kenti Hastane Atıksularının Özellikleri ve Arıtılabilirliğinin İncelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, M-80, Yardımcı Araştırmacı, 1997.
 2. Mersin - Erdemli Arası Sahil Bölgesinde Yeraltısuyu Kirliliğinin Araştırılması, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, M-149, Yardımcı Araştırmacı, 2002.
 3. Ağır Metallerle Kirlenmiş Zeminlerin Elektrokinetik Yöntemlerle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, M-169, Yardımcı Araştırmacı, 2002.
 4. Cumhuriyet Üniversitesi Atıksu Arıtma Tesisindeki Proses Değişikliklerinin Arıtma Verimine ve İşletme Maliyetlerine Olan Etkilerinin İncelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, M-212, Yardımcı Araştırmacı, 2006.
 5. Elektro-Fenton Oksidasyonu İle Sızıntısuyu Arıtımı, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, M-260, Proje Yöneticisi, 2006.
 6. Zonguldak ve Çevresi İçme, Yüzey ve Deniz Sularının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi ve Halk Sağlığı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2003-45-10-01, Proje Yöneticisi, 2006.
 7. Kayseri Kent İçme Suyu Havzasında Yeralan Eski Çöp Deponi Alanları Sızıntı Sularının Kent İçme Suyu Akiferlerine Olan Etkilerinin ve Havza Koruma Alanlarının Belirlenmesi, DPT Projesi, 2001-K120340, Yardımcı Araştırmacı, 2006.
 8. Kadmiyum ve Gümüş İyonlarının Destekli Sıvı Membran Sistemlerinde Taşınımını Etkileyen Parametrelerin Bir Taşınım Modeli Kullanılarak İncelenmesi, TÜBİTAK Projesi, 106Y085, Yardımcı Araştırmacı, (devam ediyor).