PUBLICATIONS

Articles, proceedings and books etc. published in last 5 years as a result of graduate students' studies

 • Yıldırım Y ve Köse, A, E., (2010) "Kağıt ve selüloz üretiminde atık olarak ortaya çıkan yeşil likör tortusunun yönetimi" ", 2. Ulusal Katı Atık Kongresi, 18-20 Ekim 2010, Mersin.
 • Zeydan Ö, Yıldırım Y, (2010) "Taşkömürü Kullanımı ve Hava Kirliliği: Zonguldak İli Örneği", Türkiye 17. Kömür Kongresi, 2-4 Haziran 2010, Zonguldak
 • Durmaz L. ve Genç A. (2010), "Kağıt Üretiminde Atık Kağıt Kullanımının Retansiyona olan Etkisi", 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 22-25 Haziran, Ankara.
 • Durgun D. ve Genç A. (2008), "Kömür Kalitesine Bağlı Olarak Termik Santrallerdeki Katı Atık Miktarının Belirlenmesi", 10. Yanma Sempozyumu, 8-9 Kasım, Sakarya.
 • Oğuz A. ve Genç A. (2008), "Endüstriyel Katı Atıkların Boyarmadde Arıtımında Kullanımı", 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 26-29 Ağustos, Malatya.
 • Altın, A., Bakır, F., (2008), "Kurtboğazı Baraj Gölü'nü (Ankara) Besleyen Yüzey Sularının Hidro-Jeokimyasal ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi", Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli-2008, 14-17 Mayıs,  Bildiriler Kitabı, 1189-1198, Kocaeli.
 • Altın, A., Yıldırım, Ö., (2008), "Kraft Kağıt Endüstrisi Atıksularının Elektro-Fenton Yöntemiyle Arıtılabilirliği", Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli-2008, 14-17 Mayıs,  Bildiriler Kitabı, 971-979, Kocaeli.
 • Zeydan Ö ve Yıldırım Y., (2008) "Batı Karadeniz Bölgesinde Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Emisyonlar ve Değerlendirilmesi" 22-25 Ekim 2008, 910-920, Hatay.
 • Zeydan Ö ve Yıldırım Y., (2008) Zonguldak Bölgesi sera gazı emisyon çalışmaları ve yer seviyesi ozonu oluşumu, Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu, 29-30 Mayıs, 2008, Konya.
 • Yıldırım, Y ve Öztürk G., (2008) "Düzce İlinde Trafikten Kaynaklanan Ağır Metal Kirliliği ve Emisyon Envanterinin Belirlenmesi", 22-25 Ekim 2008, 881-892, Hatay.
 • Aydın, Ö ve Yıldırım, Y., (2007) Zonguldak İli Hava Kalitesinin SO2 Kirliliği Açısından Modellenmesi, Ulusal Çevre Sempozyumu, 18-21 Nisan 2007, 288-297, Mersin.
 • Zeydan Ö ve Yıldırım Y., (2007) "Küresel Isınmada Etken Olan Hava Kirleticileri ve Ülkemiz Emisyonları", I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK 2007, 11-13 Nisan 2007, İstanbul.
 • Zeydan Ö ve Yıldırım Y., (2007) "Zonguldak Bölgesinde Çevre Sorunlarının Nedenleri Ve Çözüm Önerileri", I. Karadeniz'de Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 16-17 Kasım 2007, 329-342, Trabzon.