Associate Professor Süreyya ALTIN

Assistant Professor Süreyya ALTIN

CONTACT

Address BEU Engineering Faculty Dept. of Environmental Eng. 67100 - Zonguldak-TURKEY
Phone +90 372 291 2566 - +90 372 257 2934
Fax +90 372 257 4023
E-mail saltin@karaelmas.edu.tr

EDUCATION

BSc Cumhuriyet University - Environmental Engineering Dept. - 1994
MSc Cumhuriyet University - Environmental Engineering Dept. - 1998
PhD Cumhuriyet University - Environmental Engineering Dept. - 2003

EXPERIENCES

1994 - 2004 Research Assistant - Cumhuriyet University, Environmental Eng. Dept.
2005 - 2013 Assistant Professor - Z. Karaelmas University, Environmental Eng. Dept.
2013 - ........ Associate Professor - Bülent Ecevit University, Environmental Eng. Dept.

RESEARCH AREAS

Environmental chemistry, Liquid membrane systems, Waste management, Water and wastewater treatment

PUBLICATIONS

International Articles

 1. Altin S., Yildirim Y., Altin A., Transport of silver ions through a flat-sheet supported liquid membrane, Hydrometallurgy, 103 (1-4), 144-149 (2010)
 2. Altin S., Peker I.,Demircioglu N., The Effects of Diluents on Sodium Ion Transport through Bulk Liquid Membrane with Crown Ether Carriers, POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 83 (2), 275-283 (2009)
 3. Altin S., Demircioglu N., Peker I., Altin A.,Effects of acceptor phase and donor phase properties on sodium ions transport from aqueous solutions using liquid membrane systems, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 306 (1-3), 14-21 (2007)
 4. Altın, A., Altın, S., Elevli, B., Değirmenci, M., Öztürk, AK. (2005). The Effect of BOD5 and Flowrate of Activated Sludge Systems on Investment and Energy Costs, International Journal of Environment and Pollution (IJEP), 23(4), 425-437.
 5. Altın, A., Altın, S., Atmaca, E., Değirmenci, M., (2004), Lead (II) Removal from Natural Sandy Soils By Enhanced Electrokinetic Remediation, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology (BECT), 73(3), 551-560.
 6. Altın, S., Altın, A., Elevli, B., Cerit, O., (2003), Determination of Hospital Waste Composition and Disposal Method: A Case Study, Polish Journal of Environmental Studies (PJES), 12(2), 251-255.
 7. Altın, A., Altın, S., Değirmenci, M., (2003), Characteristic and Treatability of Hospital (Medical) Wastewaters, Fresenius Environmental Bulletin (FEB), 12(9), 1098-1108.
 8. Elif Alaydin, Gulcin Demirel, Sureyya Altin, Ahmet Altin, ( 2014 ),"Environmental Knowledge of Primary School Students: Zonguldak (Turkey) Example", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 1150 - 1155

International Proceedings

 1. Altin, A., Atmaca, E., Altin, S., Evren, V., (2007), Comparative cost analysis of the electro-Fenton and the photoelectro-Fenton processes, 6th Symposium on Electrokinetic Remediation (EREM 2007), June 12-15, Vigo, Spain, 49-50.
 2. Altın, S., (2007). The Effect of Temparature on Na+ Ion Treatment in Bulk Liquid Membrane Systems, 2nd International Conference on Water and Environment, 225-235, Algeria.
 3. Altın, A., Atmaca, E., Altın, S.,(2006), Effects of pH and H2O2 Concentrations on Treatment of Leachate by Using Electro-Fenton Methods,IV International Conference Interfaces Against Pollution, Granada, Spain, June 4-7, p. 186.
 4. Elevli, B., Altın, S., Elevli, S., (1996). Investigation of Land-Use as Mining or Alternative Purpose in Terms of Environmental and Economic Effects, The First International Symposium on Mine Environmental Engineering, 145-149, Kütahya.
 5. Elif Alaydin, Gulcin Demirel, Sureyya Altin, Ahmet ALTIN,  4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Environmental Knowledge of Primary School Students: Zonguldak (Turkey) Example, October 27-29, 2013, Barcelona, Spain
 6. Oztekin, E., Altın, S., (2015), Wastewater Treatment by Electrodialysis System and Fouling Problems,International Science and Technology Conference ISTEC 2015, September 2-4, St Petersburg, Russia.

National Articles

 1. Altın, A., Altın, S., (2001), Yeraltısuyu Kirliliği ve Koruma Alanlarının Belirlenmesinde Vadoz Zonun (Doygun Olmayan Zon) Önemi, Katı Atık ve Çevre Dergisi, Temmuz 2001, 2-11.
 2. Altın, S., Altın, A., Cerit, O., (2001), Hastane Katı Atıklarının Özellikleri ve Bertaraf Sistemleri: Sivas Örneği, Katı Atık ve Çevre Dergisi, Ocak 2001, 8-12.
 3. Değirmenci, M., Altın, A., Altın, S., (2000), Atıksu Miktarı ve BOİ5 Kirlilik Yükünün Biyolojik Arıtma Sistemi Maliyetlerine Olan Etkilerinin İncelenmesi, DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 2 (4), 1-14.
 4. Altın, A., Değirmenci, M., Altın, S., (1999), Sivas Kentinde Bulunan Hastane Atıksularının Miktar ve Özelliklerinin Belirlenmesi, DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(2), 33-47.
 5. Karagözoğlu, B., Altın, S., Peker, İ., (1998), Sivas Kentinin Atıksu, Katı Atık Ve İçme Suyu Durumuna Genel Bakış, Katı Atık ve Çevre Dergisi, 29, 15-24.
 6. Altın,A., Altın,S., Demirel, G., Alaydın, E. Uluslararası Finans Kuruluşlarınca Desteklenen Projelerde Çevre Yönetim Planı (ÇYP) ve Katı Atıklar, Katı Atık ve Çevre Dergisi, Ocak 2012, 85-11.

National Proceedings

 1. Altın, S., Kaptan, H.Y.,  (2006). Radyoaktif Atıkların Çevresel Etkileri ve Yönetimi, II. Ulusal Mühendislik Kongresi, Bildiri ve Poster Kitabı, 109-120, Zonguldak.
 2. Altın, S., Peker, İ., (2004). Sıvı Membranların Genel Özellikleri ve Çevre Mühendisliğindeki Yeri, Çevre2004, I. Ulusal Çevre Kongresi Bildiri Kitabı, 247-255, Sivas.
 3. Karagözoğlu, B., Altın, A., Altın, S., (1998). Sularda Bulunan Nitrat'ın Kaynakları ve İnsan Sağlığına Etkileri ve Arıtma Yöntemleri, Kayseri I. Atıksu Sempozyumu Bildiri Kitabı, 50-57, Kayseri.
 4. Altın, A., Değirmenci, M., Altın, S., (1998). Hastane Atıksularının Arıtılması, Kayseri I. Atıksu Sempozyumu Bildiri Kitabı, 262-268, Kayseri.
 5. Altın,A.,   Altın,S.,  Demirel, G., Alaydın, E.   Uluslararası Finans Kuruluşlarınca Desteklenen Projelerde Çevre Yönetim  Planı  (ÇYP) ve Katı Atıklar, Ulusal KAtı Atık Yönetimi Kongresi, 2011 Girne.
 6. Alaydın, E., Altın,A., Demirel, G., Altın,S. İlköğretim Öğrencilerinin Atık İndirgeme, Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım (3R) Bilgi ve Eğitiminin Değerlendirilmesi; Zonguldak Örneği, 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 2012 Antalya.
 7. Altın,S., Alaydın, E., Altın,A., Demirel, G. Zonguldak İlinde Düzensiz Depolamadan Düzenli Depolamaya Geçiş Sürecinin Değerlendirilmesi, 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 2012 Antalya.

PROJECTS

 1. Altın, S., Altın, A., Yıldırım, Y., Yılmaz, G., (Devam ediyor),Kadmiyum ve Gümüş İyonlarının Destekli Sıvı Membran Sistemlerinde Taşınımını Etkileyen Parametrelerin Bir Taşınım Modeli Kullanılarak İncelenmesi, TÜBİTAK Araştırma Projesi, ÇAYDAG-106Y085.
 2. Altın, A., Altın, S., Atmaca, E., (2006), Elektro-Fenton Oksidasyonu İle Sızıntısuyu Arıtımı, C.Ü. Araştırma Fonu Projesi, Proje No : M-260, Sivas.
 3. Altın, S., Peker, İ., (2003). Doğal Sulardan Sıvı-Sıvı Membran Sistemiyle Sodyum Gideriminin İncelenmesi, (Doktora), C.Ü. Araştırma Fonu, Proje No: M-183, Sivas.
 4. Altın, S., Cerit, O., (1997). Sivas Kentindeki Hastane Katı Atıklarının İncelenmesi ve Uygun Bertaraf Sisteminin Belirlenmesi (Y.Lisans), C.Ü. Araştırma Fonu, Sivas.
 5. BAP, BEÜ 2014-2016, Atıksulardan Ağır Metal Gideriminde Elektrodiyaliz, Ters Elektrodiyaliz, Elektrodeiyonizasyon ve Ters Elektrodeiyonizasyon Yöntemlerinin Karşılatırılması